АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬ : Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх журам

Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх журам

2.4. Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх

 2.4.1. Ахлагчийн сургуульд ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 дүгээр анги төгссөн 21 хүртэлх насны залуучуудыг элсүүлэн 8,5 сар суралцуулан цэргийн тусгай мэргэжил эзэмшүүлэн ахлагчаар төгсгөнө. Төгсөгчид ажлын байраар бүрэн хангагдана.

2.4.2. Ахлагчийн сургуульд суралцах сурагчдийн төлбөрийг төрөөс хариуцах ба цэргийн байранд байрлаж  хоол, цэргийн дүрэмт хувцсаар хангагдана.

Элсүүлэх мэргэжил, ерөнхий шалгалтын оноо тооцох хичээл, босго оноо

д/д

Мэргэжил

Элсэлтийн бүртгэлийн бүлэг

Босго оноо /хичээл 1–н хувьд/

Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд

Хичээл 1-100%

Хичээл 2-50%


Буудагч

ЯЦБМ-ны наводчик оператор

ЯЦБМ-ны механик жолооч

Танкийн механик жолооч

Хуягт тээвэрлэгчийн механик жолооч

23мм-ийн хос гол төмөрт зенитийн суурь, ЗУ-23-ийн оператор

Пуужин чиглүүлэх станцын оператор

Онгоц, нисдэг тэрэгний хөдөлгүүрийн механик

Цахилгаанчин дизельчин

Радиотелеграфчин

Цахилгаан холбооны техникч

Артиллерийн буу /минёмот/, БМ-ийн наводчик

Артиллерийн тооцоочин гал засварлагч

Артиллерийн байр зүйн холбогч машины оператор

Инженерийн дугуйт машины механик жолооч

Хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин засварчин

Автотехникийн цахилгаанчин

VI

480

Математик

Физик

2.5. Элсэгчдэд тавих нийтлэг шаардлага, шалгуур, нэмэлт шалгалт

2.5.1. БХИС-д элсэгч бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн байх ба цэргийн сургуулийн сонсогчоор элсэгчид нь 165 см-ээс дээш өндөртэй, 60 кг-аас багагүй жинтэй байна.

2.5.2. Орон нутгаас элсэхийг хүсэгчид МИДСК-аас томилогдсон комисстой өөрийн биеэр уулзаж мэргэжлийн сонголт хийж, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн болон авьяас, ур чадварын нэмэлт шалгалт өгнө.

2.5.3. Элсэгч нь Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтыг заавал өгсөн байна.

2.5.4 Элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэлийг 7 дугаар сарын 2-оос 3-ны хооронд явуулна /Ерөнхий шалгалтын (ЕШ) дүн гарах хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөж болно/.

БХИС-д элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалуудыг бүрдүүлж ирнэ.

 1. БХИС-д ямар мэргэжлээр элсэхийг хүссэн тухай дэлгэрэнгүй өргөдөл /маягтаар/
 2. Иргэний үнэмлэх /ахлагчийн үнэмлэх/-ний хуулбар
 3. Боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг
 4. Сурагчийн хувийн хэрэг
 5. БХЯ, ЗХЖШ-ын зөвшөөрөл /ахлагч нарын хувьд/
 6. 3х4 хэмжээний гэрэл зураг 4 хувь
 7. Сургууль, байгууллагын тодорхойлолт
 8. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 9. Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг

2.5.5. Ерөнхий шалгалтын оноог 100%+50% гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв элсэгч Та хичээл 1-д 780 оноо, хичээл 2-т 520 оноо авсан гэж үзвэл таны нийлбэр оноо  болно.

2.5.6. Босго оноог хангасан бүртгүүлэгчдээс шалгаруулалт хийхдээ ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүдийн онооны нийлбэр дээр (2.5.5-д заасан  аргаар тооцож гаргасан) боловсролын үнэмлэхэд бичигдсэн хичээлүүдийн дундаж оноог нэмж нийт онооны жагсаалт хийнэ.

2.5.7. Онооны дарааллаар цуваагаар байрлуулж хяналтын тоонд /улаан шугаманд/ багтсан элсэгчдийн нэрсийг 7 дугаар сарын 3-нд сургуулийн веб сайтаар болон мэдээллийн самбарт тавьж нийтэд зарлана. 7 дугаар сарын 4-8-нд эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт оруулж, бие бялдарын бэлтгэжилтийн шалгалт авна.     

 Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн нэмэлт шалгалтын үнэлгээ

д/д

Дасгалын төрөл

Оноо

23-25 /А үнэлгээ/

20-22 /В үнэлгээ/

17-19 /С үнэлгээ/

14-16 /D үнэлгээ/

1

Гэдэсний таталт

/2 минутад хийх тоо/

50-55

45-49

40-44

35-39

2

Гар дээр суниалт /2 минутад хийх тоо/

56-60

46-55

36-45

25-35

3

100 м-ийн гүйлт /сек/

13.5

14.0

14.5

15.0

4

1000 м-ийн гүйлт /мин/

3.40

4.00

4.20

4.40

5

Дүүжинд суниах

8

7

6

5

 2.5.8. БХЯ болон БСШУЯ-ны зөвшөөрсөн хяналтын тооны дагуу Улаанбаатар хотоос шалгаруултаар тэнцсэн элсэгчдийн  нэрсийн жагсаалтыг 7 дугаар сарын 9-ний өдөр эцэслэн гаргаж мэргэжил сонгуулна.

2.5.9. 2011 онд улсын олимпиадад 1-3 дугаар байр эзэлсэн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгч нь олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ элсэхийг хүсвэл тухайн мэргэжлээр  шууд элсэн суралцана.

2.5.10. Элсэгчдийн шалгалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд 1 дүгээр хичээлд авсан ерөнхий шалгалтын онооны чансааг харгалзан шийдвэрлэнэ. Хэрэв 1 дүгээр хичээлийн шалгалтын оноо дахин тэнцсэн бол тухайн хичээлийн бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх дээр тавигдсан дүнг харгалзан шийдвэрлэнэ.

2.5.11. Элсэх болзол хангаж, хуваарь авсан элсэгчдэд БСШУЯ-ны томилолт олгоно.

2.5.12. БХИС-д элсэгч нь БХИС-ийн дотоод журмын дагуу тавигдах шаардлагыг ханган биелүүлэх үүрэг хүлээж, сургуулийн удирдлагатай “суралцах гэрээ” байгуулна.

2.5.13. Ахлагчийн болон Цэргийн хөгжмийн сургуульд элсэгчид 2012 оны 7 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд БХИС дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэн эрүүл мэндийн үзлэгт орж, тэнцсэн хүмүүс цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамрагдана.

2.5.14. БХИС-д элссэн оюутнууд нь 8 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд БХИС дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэн ажлын 5 өдөр БХИС-ийн дотоод журам, цэрэгжлийн анхан шатны бэлтгэл сургалтад хамрагдана.

2.5.15. БХИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудад бүртгүүлж тэнцсэн элсэгчид дурьдсан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй тохиолдолд сургууль орхисонд тооцож хасна. /нөхөж бүртгэхгүй/

 Элсэгчдийн анхааралд:

 • БХИС-д бакалаврын сургалтад элсэн орсон оюутнуудыг эхний 2 жил энгийнээр суралцуулаад суралцагчийн сурлагын дүн, хүсэл сонирхол, итгэл үнэмшил, хүмүүжил төлөвшлийг үндэслэн сурлага, сахилга, бие бялдрын бэлтгэлжилтээр шалгаруулалт явуулж, шаардлага, шалгуур хангасан цөөн тооны оюутнуудыг захиалагч байгууллагийн ажлын байрны тооны дагуу цэргийн сургуулийн сонсогчоор элсүүлэн сургадаг ба хяналтын тоонд багтаагүй оюутнууд нь цаашид энгийнээр үргэлжлүүлэн суралцаж төгсөх болно.
 • БХИС-д элсэн суралцагчид нь бүгд 100 хувь цэргийн тангараг өргөж, офицерээр төгсдөггүй болохыг мэдвэл зохино.
 • Тус сургуульд элсэхийг хүссэн эмэгтэй элсэгчдийг зөвхөн “Менежмент, төрийн захиргааны” мэргэжлээр элсүүлэн энгийнээр суралцуулна.

 Харилцах хаяг, утас:

БХИС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал: 480172, факс: 976-11-480172

Сургалтын бодлого, зохицуулалтын алба: 453164

Эрдэм шинжилгээ, докторантур, магистрантурын сургалтын алба: 480942

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо, Улаанхуаран

/www.dum.gov.mn/

start=168 , cViewSize=50 , cPageCount=5

Сэтгэгдэл: 218-с 169-218 харуулж байна

null
лхагавасүрэн (зочин)

Suragch bol ymar hicheeleer ogohuu

Ганбаатар (зочин)

Би энэ ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юм яаж орох вэ хаана бүртгүүлэх вэ мэдээлэл өгөөч 88767433 энэ дугаарлуу мэссэж ээр явуулаад өгөөч

Лхагвасүрэн (зочин)

Ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юмаа яж бүртэгтгүүлэх үү хэлээд агөөж

Үүрийнтуя (зочин)

ahlagchiin surguuld oroh gesen yaj bvtgvvlehvv medeelel ogooch 86097780
zaawal pizik ogoh ystoi

лхагавасүрэн (зочин)

Ахлагчийн сургуульд хаана яаж бүртгүүлэх юм бэ90120560
энэ дугаарлуу мэссэж бичээрэй

Түмээ (зочин)

Bvrtgel in heze we

galbadrah (зочин)

burtgel hezeee we tsergiin alba haasan hun yaah we

Зочин

Сайн байна уу Ахлагчийн сургуульд хүүхэдээ яаж бүртгүүлэх вэ мэдээлэл өгнө үү 88474446 94668507

Маратбек (зочин)

Ахлагчын сургуулийн бүртгэл хэзээнээс эхлэх вэ? Холбогдох дугаар байвал өгөөч

Aygvli (зочин)

Sain bnuu ahlagchiin kursiin elselt hzenees ym bl delgerngv mdeeleliig ogooj

Зочин

Ахлагчын курсын элсэлт хэзээнээс эхлэх вэ

Дарамдадь (зочин)

Ahlagjin kurst bvrtguuldeg ym u

gantulga (зочин)

Ahlahjiin kurst bvrtgvvldeg ym

Batchuluun (зочин)

Sn bnu ahlagchiin kursiin talaar nemelt medeelel avmaar bna

мөөгий (зочин)

ахлагчийн сургуулийн бүртгэл хэзээ эхлэх вэ?

Суугий (зочин)

Ахлагчийн сургуулийн цахим бүртгэл гэж байдаг юмуу.Хэрвээ байдаг бол ямар хаягаар яаж.бүртгүүлэх вэ?Хэлж өгөөч
.

ARIUNBOLD (зочин)

BURTEGEL N HEZEENEES EHLEH WE

М.Ганзориг (зочин)

Ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юмаа ур чадварын шалгалтад нь орохоосоо өмнө бүртгүүлэх ёстой юу мэдээлэл өгөөч???

Ойнбаяр (зочин)

Ахлагчийн сургуульд орох сонирхолтой байгаамаа яаж бүртгүүлэхбэ эмэгтэй элсэгч авахгүй байгаа гсн худлаа бздэээ мэдээлэл авьяаа.80478100

Battsengel.Batjargal (зочин)

Sain bnu bi ahlagchin surguulid oroh gesiin ma yaaj bvrtgvvleh we.medeelel awiyaa 80780660

Badamsvren (зочин)

Bolmjin

Badamsvren (зочин)

Sain bnu bi ahlagchin surguulid oroh gesiin yj bvrtgvvleh we medeelel awya 99856203

Би ахлагчийн ангид орох гэсэн юмаа яаж бүртгүүлэх вэ туслаач (зочин)

Ахлагчийн ангид бүртгүүлэх гэсэн юмаа яаж бүртгүүлэх вэ туслаач 95503542 мессеж бичээрэ31й

сэргэлэн (зочин)

Би ахлагчийн сургуульд орох гэсийнмаа зөвөлгөө өгөөч утас 85185996

todsaixan (зочин)

сайн бну би ахлагчийн сургуульд бүртгүүлэх гэсийма яж бүртгүүлэх вэ лавлагаа өгч туслаач утас,95396120

буянаа (зочин)

сайн байнуу ахлагийн сургуульд орох гэсэн юм аа төгсөөд 1 жил болсон. ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ хэзээ шалгалт нь болох вэ хариу өгч тус болнуу утас 86687070

Сумъяа (зочин)

Сайн байна уу ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юмаа яаж холбоо барьж мэдээлэл авах вэ 99256599 дугаарлуу хариу өгч тус болнуу

жамьяанжав (зочин)

сайн бнуу танай сургуульд орох гэсиимаа бүртгэлийн талаар мэдээлэл ѳгч туслаач

Үүрийнтуяа (зочин)

сайн байна уу би ахлагчийн сургуульд бүртгүүлэх гэсэн юмаа зөвлөгөө авах гэсэн юм

Мөрөн (зочин)

Сайн бнуу ахлагчийн сургуульд бүртгүүлэх гэсэн юмаа яаж бүртгүүлэх үү зөвөлгөө авы

Мөнгөнбагага (зочин)

Ахлагчийн ангид орох хүсэлтэй

Мөнгөнбагага (зочин)

БҮРТГГҮҮЛЭХ ГЭСЭН ЮМАА ЯАЖ БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

Мөнгөнсувд (зочин)

Ахлагчийн сургуульд яаж бүртгүүлэх бэ босох оноон хэд юм бол бас нийгэмээр хувиар авч болох уу

Цагаанбаатар (зочин)

Ахлагчийн сургуульд яаж бүртгүүлэх вэ? Босох оноо хэд юм болоо
Нийгэмээр хувиар авч болох уу?

Nyamjaw (зочин)

Duugee oruulmaar bn nadad tuslaach

Отгонбаяр (зочин)

Sain baina uu minii bie n tanai surguuli boloh ahlahchin surguulid oroltsoh huseltei baina aa bosgo onoo hed we ???

оюунтуяа (зочин)

би энэ сургуульд орохыг хүсэж байнав

Зочин

Mini bie ahlagchiin surguulid bvrtgvvleh gsima yaj bvrtgvvleh ym bee

Жаниөек (зочин)

Sn bnu minii tanai surguuli blox axlagchin surguuld suraltsax gsima yaj medelel awxu utas 95513945

Badamsvren (зочин)

Sain bnuu bi barilgin kollej togssn yma ahlagchin surguild Surah gsn yma yj bvrtgvvleh we Medell awya. 89222419

Энхтайван (зочин)

Сайн байнуу 2018 оны элсэлтээ хэзээ авах вэ мэдээлэл өгөөч эмэгтэй хүн авч байгаа биздээ. Бүрэн дунд боловсролтой хүн хамрагдаж болохуу

ганаа (зочин)

сайн байна уу ахлагчийн курс хэзээ бүртгэл нь явагдах вэ

bumdelger buyndelger (зочин)

sain bnuu ahlagchiin kurst oroh gesiimaa elselt awahuuu medeelel uguuch haana ochij uulzah we joohn oroitchloo uuchlaarai uur surguuli sonirhooguimaa tanaid l ormoor bn

Зочин

Сайн бнуу одоо ахлагчийн бүртгэл явагдан гэсэн үнэн юм болуу ормоор бхы

Зочин

Сайн бнуу одоо ахлагчийн бүртгэл явагдан гэсэн үнэн юм болуу ормоор бхы

магалжав (зочин)

ahlagch boloh sonihorlltoi bolhoor hoishdoo tsergiin amdiralaar amdrah sonirholtoi bolhoor

Намжил (зочин)

Hezee nemelt elselt awah be

Tserenpuntsag (зочин)

Burtgel ywagdaj bga yu

Өлзийсүрэн (зочин)

Ахлагчын сургууль төлбөртэй юу мэдээлэл өгөөч хүүхдээ оруулах гэсэн юмаа 88091791

тулгаа (зочин)

сайн байн уу аймаг сум дүүргээс бүртгүүлж бүртгүүлж болхуу яаж бүртгүүлхийм бол мэдээлэл авмаар байна 99450149

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)