АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬ : Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх журам

Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх журам

2.4. Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх

 2.4.1. Ахлагчийн сургуульд ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 дүгээр анги төгссөн 21 хүртэлх насны залуучуудыг элсүүлэн 8,5 сар суралцуулан цэргийн тусгай мэргэжил эзэмшүүлэн ахлагчаар төгсгөнө. Төгсөгчид ажлын байраар бүрэн хангагдана.

2.4.2. Ахлагчийн сургуульд суралцах сурагчдийн төлбөрийг төрөөс хариуцах ба цэргийн байранд байрлаж  хоол, цэргийн дүрэмт хувцсаар хангагдана.

Элсүүлэх мэргэжил, ерөнхий шалгалтын оноо тооцох хичээл, босго оноо

д/д

Мэргэжил

Элсэлтийн бүртгэлийн бүлэг

Босго оноо /хичээл 1–н хувьд/

Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд

Хичээл 1-100%

Хичээл 2-50%


Буудагч

ЯЦБМ-ны наводчик оператор

ЯЦБМ-ны механик жолооч

Танкийн механик жолооч

Хуягт тээвэрлэгчийн механик жолооч

23мм-ийн хос гол төмөрт зенитийн суурь, ЗУ-23-ийн оператор

Пуужин чиглүүлэх станцын оператор

Онгоц, нисдэг тэрэгний хөдөлгүүрийн механик

Цахилгаанчин дизельчин

Радиотелеграфчин

Цахилгаан холбооны техникч

Артиллерийн буу /минёмот/, БМ-ийн наводчик

Артиллерийн тооцоочин гал засварлагч

Артиллерийн байр зүйн холбогч машины оператор

Инженерийн дугуйт машины механик жолооч

Хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин засварчин

Автотехникийн цахилгаанчин

VI

480

Математик

Физик

2.5. Элсэгчдэд тавих нийтлэг шаардлага, шалгуур, нэмэлт шалгалт

2.5.1. БХИС-д элсэгч бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн байх ба цэргийн сургуулийн сонсогчоор элсэгчид нь 165 см-ээс дээш өндөртэй, 60 кг-аас багагүй жинтэй байна.

2.5.2. Орон нутгаас элсэхийг хүсэгчид МИДСК-аас томилогдсон комисстой өөрийн биеэр уулзаж мэргэжлийн сонголт хийж, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн болон авьяас, ур чадварын нэмэлт шалгалт өгнө.

2.5.3. Элсэгч нь Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтыг заавал өгсөн байна.

2.5.4 Элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэлийг 7 дугаар сарын 2-оос 3-ны хооронд явуулна /Ерөнхий шалгалтын (ЕШ) дүн гарах хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөж болно/.

БХИС-д элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалуудыг бүрдүүлж ирнэ.

 1. БХИС-д ямар мэргэжлээр элсэхийг хүссэн тухай дэлгэрэнгүй өргөдөл /маягтаар/
 2. Иргэний үнэмлэх /ахлагчийн үнэмлэх/-ний хуулбар
 3. Боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг
 4. Сурагчийн хувийн хэрэг
 5. БХЯ, ЗХЖШ-ын зөвшөөрөл /ахлагч нарын хувьд/
 6. 3х4 хэмжээний гэрэл зураг 4 хувь
 7. Сургууль, байгууллагын тодорхойлолт
 8. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 9. Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг

2.5.5. Ерөнхий шалгалтын оноог 100%+50% гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв элсэгч Та хичээл 1-д 780 оноо, хичээл 2-т 520 оноо авсан гэж үзвэл таны нийлбэр оноо  болно.

2.5.6. Босго оноог хангасан бүртгүүлэгчдээс шалгаруулалт хийхдээ ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүдийн онооны нийлбэр дээр (2.5.5-д заасан  аргаар тооцож гаргасан) боловсролын үнэмлэхэд бичигдсэн хичээлүүдийн дундаж оноог нэмж нийт онооны жагсаалт хийнэ.

2.5.7. Онооны дарааллаар цуваагаар байрлуулж хяналтын тоонд /улаан шугаманд/ багтсан элсэгчдийн нэрсийг 7 дугаар сарын 3-нд сургуулийн веб сайтаар болон мэдээллийн самбарт тавьж нийтэд зарлана. 7 дугаар сарын 4-8-нд эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт оруулж, бие бялдарын бэлтгэжилтийн шалгалт авна.     

 Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн нэмэлт шалгалтын үнэлгээ

д/д

Дасгалын төрөл

Оноо

23-25 /А үнэлгээ/

20-22 /В үнэлгээ/

17-19 /С үнэлгээ/

14-16 /D үнэлгээ/

1

Гэдэсний таталт

/2 минутад хийх тоо/

50-55

45-49

40-44

35-39

2

Гар дээр суниалт /2 минутад хийх тоо/

56-60

46-55

36-45

25-35

3

100 м-ийн гүйлт /сек/

13.5

14.0

14.5

15.0

4

1000 м-ийн гүйлт /мин/

3.40

4.00

4.20

4.40

5

Дүүжинд суниах

8

7

6

5

 2.5.8. БХЯ болон БСШУЯ-ны зөвшөөрсөн хяналтын тооны дагуу Улаанбаатар хотоос шалгаруултаар тэнцсэн элсэгчдийн  нэрсийн жагсаалтыг 7 дугаар сарын 9-ний өдөр эцэслэн гаргаж мэргэжил сонгуулна.

2.5.9. 2011 онд улсын олимпиадад 1-3 дугаар байр эзэлсэн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгч нь олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ элсэхийг хүсвэл тухайн мэргэжлээр  шууд элсэн суралцана.

2.5.10. Элсэгчдийн шалгалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд 1 дүгээр хичээлд авсан ерөнхий шалгалтын онооны чансааг харгалзан шийдвэрлэнэ. Хэрэв 1 дүгээр хичээлийн шалгалтын оноо дахин тэнцсэн бол тухайн хичээлийн бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх дээр тавигдсан дүнг харгалзан шийдвэрлэнэ.

2.5.11. Элсэх болзол хангаж, хуваарь авсан элсэгчдэд БСШУЯ-ны томилолт олгоно.

2.5.12. БХИС-д элсэгч нь БХИС-ийн дотоод журмын дагуу тавигдах шаардлагыг ханган биелүүлэх үүрэг хүлээж, сургуулийн удирдлагатай “суралцах гэрээ” байгуулна.

2.5.13. Ахлагчийн болон Цэргийн хөгжмийн сургуульд элсэгчид 2012 оны 7 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд БХИС дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэн эрүүл мэндийн үзлэгт орж, тэнцсэн хүмүүс цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамрагдана.

2.5.14. БХИС-д элссэн оюутнууд нь 8 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд БХИС дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэн ажлын 5 өдөр БХИС-ийн дотоод журам, цэрэгжлийн анхан шатны бэлтгэл сургалтад хамрагдана.

2.5.15. БХИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудад бүртгүүлж тэнцсэн элсэгчид дурьдсан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй тохиолдолд сургууль орхисонд тооцож хасна. /нөхөж бүртгэхгүй/

 Элсэгчдийн анхааралд:

 • БХИС-д бакалаврын сургалтад элсэн орсон оюутнуудыг эхний 2 жил энгийнээр суралцуулаад суралцагчийн сурлагын дүн, хүсэл сонирхол, итгэл үнэмшил, хүмүүжил төлөвшлийг үндэслэн сурлага, сахилга, бие бялдрын бэлтгэлжилтээр шалгаруулалт явуулж, шаардлага, шалгуур хангасан цөөн тооны оюутнуудыг захиалагч байгууллагийн ажлын байрны тооны дагуу цэргийн сургуулийн сонсогчоор элсүүлэн сургадаг ба хяналтын тоонд багтаагүй оюутнууд нь цаашид энгийнээр үргэлжлүүлэн суралцаж төгсөх болно.
 • БХИС-д элсэн суралцагчид нь бүгд 100 хувь цэргийн тангараг өргөж, офицерээр төгсдөггүй болохыг мэдвэл зохино.
 • Тус сургуульд элсэхийг хүссэн эмэгтэй элсэгчдийг зөвхөн “Менежмент, төрийн захиргааны” мэргэжлээр элсүүлэн энгийнээр суралцуулна.

 Харилцах хаяг, утас:

БХИС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал: 480172, факс: 976-11-480172

Сургалтын бодлого, зохицуулалтын алба: 453164

Эрдэм шинжилгээ, докторантур, магистрантурын сургалтын алба: 480942

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо, Улаанхуаран

/www.dum.gov.mn/

start=135 , cViewSize=50 , cPageCount=4

Сэтгэгдэл: 185-с 136-185 харуулж байна

null
Батцэцэг (зочин)

яаж бүртгүүлэх бэ

Батцэцэг (зочин)

цахим бүртгэлийн хаягийг нь өгөөч

Bayr erdene (зочин)

Yaj bvrtgvvleh talaar medeell ogooch utas 89541800

Бадмаагарав (зочин)

яаж бүртгүүлэхийг хэлж өгч туслаач хүмүүсээ.

bayrbaysgalan (зочин)

Soril n hezee we yaj elshvv onoo mat 424 pitsik 516 onoon hvrhvv batlangiin tamiriin soril oghvv

Д.Ганчулуун (зочин)

Сайн байнуу би ахлагчын сургуульд орох сонирхолтой бгаа юмаа
Би Нийгэм 489 Мат 510 Монгол хэл 506 Англи хэл 493 авсан орж болох болов уу хэлж өгч туслаач

UUGANBAT TUGULDUR (зочин)

SAIN BNU BI AHLAGCHIIN SURGULD OROX GESIINMAA HAAN YAAJ OCHIJ UULZAHU

monherdene (зочин)

batlan hamgalhin ahlagchin surguld oroh hvseltee bn a

чөдрөө (зочин)

Энэ жил дээд сургууль төгссөн хүн ямар журмаар яаж элсэх вэ тодорхой хариу өгөөч утас88607760

Бат-Эрдэнэ (зочин)

Физик өгөөгүй бол орж болохгүй юу

undram (зочин)

odoo bvrtgelee hii yumuu tanai surguuld orh gd

Б'Энхбат (зочин)

Ямар хичээлүдэр орох юм

номинэрдэнэ (зочин)

Ахлагчин ангид орох гэсэн юм ямар хичээлээр еш огох вэ

Зочин

l38

Batchuluun (зочин)

Mat ogolgvi orj boldiimvv dan fizik niigem ogood

мөнхүүш (зочин)

End huis hamaardag ym bolow uu

ононхүү (зочин)

сайн байнуу мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурсан бол орж болхуу шивээс хамаархуу

энхбаатар (зочин)

9 Өө төгсөөд орох гэсий яаж орох уу

Энхбаатар (зочин)

Сайн байна уу би 9 өө төгсөөд орох гэсий яаж бүртгүүлэх үү

Энхбаатар (зочин)

Сайн байна уу би 9 өө төгсөөд орох гэсий яаж бүртгүүлэх үү

Энхбаатар (зочин)

9 төгсөөд орох гэсий яаж бүртгүүлэх үү

буянтөгс (зочин)

emegtei.hvvhed opjee blhvv

Батбаатар (зочин)

Би 10 togosson yma ahlagchiin kurst oroh gsn ym yaaj orohuu odo 23 nastai 88269406 dugaraar medeelel ogooch

lkhagvaa (зочин)

sain uu? bi soyl urlagiin surguuliig ene jil togsoh gej bgaa tgd tsergiin angid hogjiim salaa bolon soyl urlag xariuts.san ajilchinaar ywah sonirholtoi ymaa tiim bolj bgaa yu baigaa bol yaj oroh ve? todorhoi medeelel ogooch

Зочин (зочин)

Сайн бнауу? Би Коллежид сурч бгаад хувийн асуудалаар гарчихсан юмаа ахлагчийн сургуульд явмаар бна хэзээнээс эхлэх вэ,
?

Нарангэрэл (зочин)

Нэмэлт зөвлөгөө ахиж авмаар бна

nymbayr (зочин)

bi himi bio shalgalt ogsoon ahlagjiin kursd orj bolhuuu odoo bi surhguu baigaamaa

nymbayr (зочин)

yaaaj haaan ojij burtguulj orh be uulan ih emch awsiiimaa tegeed huwiiin shaltgaanaar surhaa bolsooon hezeeneees burtgel ehleh be

Шинэбаяр (зочин)

Ene jiliin bvrtgel hezeenes ehleh we? Bas tensen awsn hvn orj boldog ymuu?

Амарсайхан (зочин)

сайн байн уу би цэрэгийн алба хаасан одо ахлагч болх гэсэн юум яаж бүртгүүлэх бэ хаан очхуу

Дарханбаатар (зочин)

Bi ahlagchiin surguuld oroh gsn yma 2017 onii 10 sariin 15 halgdsan yaaj orhuu

maratbek (зочин)

hezeenees yaaj burtgeh we medeelel uguuch

osohbayar (зочин)

sain bnuu bi ene jil togsoj bgnmaaa yaj haana ochj burtuulhuuu burtgeln hezee ehlj hezeee duusah we?? todrohoi heleed ogooch thuu???

лхагавасүрэн (зочин)

Suragch bol ymar hicheeleer ogohuu

Ганбаатар (зочин)

Би энэ ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юм яаж орох вэ хаана бүртгүүлэх вэ мэдээлэл өгөөч 88767433 энэ дугаарлуу мэссэж ээр явуулаад өгөөч

Лхагвасүрэн (зочин)

Ахлагчийн сургуульд орох гэсэн юмаа яж бүртэгтгүүлэх үү хэлээд агөөж

Үүрийнтуя (зочин)

ahlagchiin surguuld oroh gesen yaj bvtgvvlehvv medeelel ogooch 86097780
zaawal pizik ogoh ystoi

лхагавасүрэн (зочин)

Ахлагчийн сургуульд хаана яаж бүртгүүлэх юм бэ90120560
энэ дугаарлуу мэссэж бичээрэй

Түмээ (зочин)

Bvrtgel in heze we

galbadrah (зочин)

burtgel hezeee we tsergiin alba haasan hun yaah we

Зочин

Сайн байна уу Ахлагчийн сургуульд хүүхэдээ яаж бүртгүүлэх вэ мэдээлэл өгнө үү 88474446 94668507

Маратбек (зочин)

Ахлагчын сургуулийн бүртгэл хэзээнээс эхлэх вэ? Холбогдох дугаар байвал өгөөч

Aygvli (зочин)

Sain bnuu ahlagchiin kursiin elselt hzenees ym bl delgerngv mdeeleliig ogooj

Зочин

Ахлагчын курсын элсэлт хэзээнээс эхлэх вэ

Дарамдадь (зочин)

Ahlagjin kurst bvrtguuldeg ym u

gantulga (зочин)

Ahlahjiin kurst bvrtgvvldeg ym

Batchuluun (зочин)

Sn bnu ahlagchiin kursiin talaar nemelt medeelel avmaar bna

мөөгий (зочин)

ахлагчийн сургуулийн бүртгэл хэзээ эхлэх вэ?

Суугий (зочин)

Ахлагчийн сургуулийн цахим бүртгэл гэж байдаг юмуу.Хэрвээ байдаг бол ямар хаягаар яаж.бүртгүүлэх вэ?Хэлж өгөөч
.

ARIUNBOLD (зочин)

BURTEGEL N HEZEENEES EHLEH WE

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)